راه

از کجا می دونی داریم راهو درست می ریم؟

من با چشم راه نمی رم با ایمانم می رم

یعنی چی؟

یعنی یه چیزی رو می دونی حتی اگه هیچ چی دربارش ندونی


 کتاب عیلی-برادران هیوز 

/ 0 نظر / 8 بازدید