چغلی

جـیــمــزکـانـوِی(رابـــرت دنــیــرو) : هـیــچ وقــت چــغــلیه رفـقـاتـو نـکــن.هـمــیــشـه دهــنــتــو بـســتـه نــگــــــه دار.رفـــقــای خــوب-مارتین اسکورسیزی  

/ 0 نظر / 6 بازدید