دیالوگ همه چیز خوب است

پیر مرد ۹۴ ساله تو رستوران: ادم ها عوض شدن، زندگی عوض شده .
امروز با یکی دست میدی بعد باید ۵ تا انگشتت رو بشمری ببینی هنوز سر جاش هست یا نه!

Everybody's Fine-2009

/ 1 نظر / 16 بازدید
گوشه دنج

متاسفانه یا خوشبختانه من خیلی خوش باورتر از این حرفام [لبخند]