شام

نیل: شام چطور بود؟ ناکس: خیلی بد، افتضاح نیل: چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ ناکس: امشب، من با زیباترین دختری که تو تمام زندگیم دیده بودم ملاقات کردم نیل: دیوونه شدی؟ مگه این چه اشکالی داره؟ ناکس: درواقع اون با چِت دن بری نامزد کرده پیتس: خیلی بد شد... ناکس: خیلی بد؟ این خیلی بد تر از «خیلی بد»ه پیتسی. این یه تراژدیه. دختر به این خوشگلی، شده عاشق یه آدم به این آشغالی 

پیتس: خب، همه ی آدم خوبا نصیب آشغالا می شن. خودت می دونی که ...

انجمن شاعران مرده-پیتر ویر 

/ 0 نظر / 22 بازدید