هامون

(رویای هامون اولین مونولوگ): 
خواب می بینم که در کنار دریا هستم و با عده ای آشنا و غریبه به سویی می روم.
(و در ادامه...) 
انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد خود را جدا می سازد. 
در اوج خواستن نمی خواهد...در اوج تمنا نمی خواهد. 
دوست می دارد اما در عین حال می خواهد که متنفر باشد.
امیدوار است اما امیدواراست امیدوار نباشد. 
همواره بیاد می آورد اما می خواهد که فراموش کند.
(تمام نوشته ها به باد می رود...)

هامون-داریوش مهرجویی   

/ 0 نظر / 41 بازدید