ترجیح

جـانــی(مـارلــون بــرانـدو):تـرجـیـح مـیـدم رو مـوتــورم بـشـیـنـمُ بـه فـکـرِ خـدا بـاشــم تـا ایـنـکـه تـو کـلـیـسـا بـشـیـنـمُ بـه فـکـرِ مـوتـورم بـاشــم!

وحشی- 1953

/ 0 نظر / 8 بازدید