شانس

اسـتـنـلــی(مــارلـون بـرانــدو):مـیـدونـی شـانـس چـیـه؟ شـانـس ایـنـه کـه بـاور داشـتـه بـاشــی کــه خـوش شــانــســی!

اتوبوسی به نام هوس-الیا کازان

/ 0 نظر / 13 بازدید