سهم من!

اولی (اولــیــور هــاردی) :تــو کــه هــمــشــو بــالــا کــشــیــدی! قــرار بـود تـقـسـیـم کـنـیـم

استن (اســتــن لــورل ) :نـتـونـسـتـم جـلـوی خــودمــو بـگـیــرم آخــه نـصـــفـه ی ســهــم مــن تــه اسـتــکــان بـود!


مـــردان جـــنگ

/ 0 نظر / 8 بازدید