آزادی

تــایــلــر(بـــرد پـــیت): فــقــط وقــتــی هــمـــه چــیــز رو از

دســـت دادیـــم ، آزادیـــم کـــه هـــر کـــاری می خوایم بــکــنــیـــم


باشگاه مشت زنی-دیوید فینچر

/ 0 نظر / 3 بازدید