ما

ما بچه ی وسط تاریخیم...
نه هدفی ،نه جایی..
ما هیچ جنگ بزرگی نداشتیم ,ما هیچ رکود اقتصادی نداشتیم
جــــــــــــــــــنگ بزرگ ما جــــــــنگ بر سر روحه .
رکـــــــــود بزرگ ما زندگی ماســــــــت.
از بچه گی تلویزیون به خورد ما داد که ی روزی میلیونر وخدای سینما و ستاره ی راک میشیم
ولــــــــــــی هیـــــــــــــــچ وقـــــــــــــت نمی شــــــــیم
ما تازه داریم این حقـــــــــیقــــــــت رو می فهمیم
و خیــــــلی خیـــــــلی عصبانی هســـتـــــیـــم


باشـــــگاه مشت زنی-دیوید فینچــر

/ 0 نظر / 8 بازدید