انتخاب

این منم. خودم انتخابش کردم. همه چی رو خودم انتخاب کردم. این تخته سنگ در

تمام زندگیم منتظر من بوده. در تمام طول عمرش. حتی زمانی که یه تیکه شهاب

سنگ آسمانی بوده. میلیون ها میلیون سال قبل، اون بالا، توی فضا منتظر بود که

بیاد اینجا. دقیقا به همین جا من در تمام زندگیم در حال حرکت به سمت این تخته

سنگ بودم. از اون لحظه ای که به دنیا اومدم، هر نفسی که کشیدم، هر حرکتی

که کردم من رو به این شکاف روی سطح زمین هدایت می کرده...

127 ساعت - دنی بویل

/ 0 نظر / 8 بازدید