دیکتاتور بزرگ

هــایـنــکـل(چــارلــی چـاپـلــیــن):یـک دیـکـتـاتــور کــلن بــرای مــردمــش تـرسـنـاک اســت،و دیــکــتـاتــور تــنــهــا از یــک چــیــز مــردم مـی تــرســـد : آگـــــــــــــاهـــــی!

دیکتاتور بزرگ-1940

/ 0 نظر / 9 بازدید