خواب!

وقتی دزدی می کنی هیچ حس بدی نداری؟

- همه دزدی می کنن فقط بعضیا قبولش کردن بعضیا نه واسه همین قفل اختراع شده

- منظورم اینه که شب چطوری خوابت می بره؟

- بعد از ساعت هفت شب دیگه قهوه نمی خورم!

پارکر-تیلور هکفورد 

/ 0 نظر / 10 بازدید