قد

گوش کن محسن ! اینو بهت نگفتم ! گفتم یه طوری میشه !
اما هنوز میگی عاشقتم هنوز میگی عشق تو اول و آخرمه
قد همین حرفی که زدی وایسا
قد همین حرفی که زدی قد بکش

حکم-مسعود کیمیایی 

/ 0 نظر / 3 بازدید