منم میگم!

ماهایا پطروسیان: اصلا من زنگ میزنم نیروی انتظامی بهشون میگم که شما بی دلیل از ما پول میخاین.
عطاران: منم میگم شما چیکار میکردین!
پطروسیان: چیکار میکردیم؟
عطاران: حالا دیگه ...
بابک حمیدیان: ما که کاری نمیکردیم که.
عطاران: ما که بگیم کردین ، دیگه کردین!

اسب حیوان نجیبی است-عبدالرضا کاهانی

/ 0 نظر / 5 بازدید