لنی

دیالوگ لنی

لــنـی بــروس (داســتـیــن هـافـمـن) :مـن یـه یـهـودی ام.
آره پـدرای مـن مـسـیـح رو بـه صـلـیـب کـشـیـدن.
و باید بـگـم خـوب شـد کـه مـسـیـح تـو روزگـار مـا کـشـتـه نـشـد و گـرنـه الـان تـو گـردن هـر جـوون مـسـیـحـی یـه صـنـدلـی آویـزون بـود !(اشاره به صندلی الکتریکی اعدام)

لنی(Lenny)-باب فاس

/ 0 نظر / 62 بازدید