مسابقه ثانیه ها!

مسابقه ثانیه ها

کاردان(مجری برنامه) : کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟
خانم شماره 10: مجلس خبرگان...؟!
کاردان: سلطنت قاجار؟!!مجلس خبرگان؟!
خانم شماره 10 : مجلس شورای اسلامی...!

سوتی مسابقه ثانیه ها!

/ 0 نظر / 55 بازدید