فراموشی

زمان گذشت و من زن های بسیاری را دوست داشتم همگی آنان مرا در آغوش میگرفتند و می پرسیدند که آیا انها را فراموش نخواهم کرد میگفتم آری فراموش نخواهم کرد اما تنها کسی که هیچوقت او را فراموش نخواهم کرد کسی بود که هرگز از من نپرسید..........

مالنا...

مالنا-جوزپه تورناتوره

/ 0 نظر / 18 بازدید