راه درست

کلنل ( آل پاچینو‌ ) : مـــــن هـــــمیـــــشه میـــــدونستم که راه درست تو هـــــر کـــــاری کـــــدومه ... بـــــدون هـیــچ شـــکــی مـــــیـدونـــــستم .
ولـــــی هـــــیـــــچ وقـــــت انتـــــخابـــــش نـــــکـــــردم . مـــیـدونی چــرا ؟؟
چـــــون انتـــــخابـــــش شـــــدیـــــدا ســـــخت بـــــود ...

بوی خوش زن-مارتین برست 

/ 0 نظر / 21 بازدید