دشمن

هــانـیـریــش هــرر(بـرد پـیـت): دشــمـن بــزرگـتــریــن مــعـلــم آدمــه. ایـنـو تـبـتـی هــا مـیــگـن!

هفت سال در تبت-ژان ژاک آنو

/ 0 نظر / 6 بازدید