شیرینی شانس

دیالوگ شیرینی شانس

هـــری (جــک لــمون) : ازدواج هــم چـیــز جـالـبـیـه.مـثـل ارتـش مـی مـونــه.بــا وجــودی کـه هـمــه نــاراضـیـن ولــی بــازم داوطـلـب داره!

شــیــریـــنی شــانـس-بیلی وایلدر

/ 0 نظر / 51 بازدید