آینده

ایون : دیشب کجا بودی ؟
ریک (همفوری بوگارت) : اون مال خیلی وقت قبله ، یادم نمیاد

ایون : امشب میبینمت ؟
ریک : من هیچوقت برای آینده ی اینقدر دور برنامه نمیریزم

کازابلانکا-مایکل کورتیز

/ 0 نظر / 6 بازدید