خوب و بد

آرتـــور(جــیــســون اسـتــاتهــــام) : تـصــمــیــمــات خــوب از تــجــربــه هــای خــوب مــیــاد، و تــجــربــه هــای خــوب از تــصــمــیــمــات بــد !


مــکــانیــــک-سیمون وست

/ 0 نظر / 15 بازدید