خدا

خدا

خدا

خدا

چرا اینجا ؟!؟!؟!؟

رو زمین دنبالت گشتم نبردیم

تو دریا دنبالت بودم نکشتیم

تو جریزه ها دنبالت گشتم ولی فقط چشمامو گرفتی این تن و نبردی

چرا اینجا

اینجا ؟!

اینجا!؟!؟!؟

من شکایت دارم

من شاکیم

پس کو اون رحمانت کو اون رحیمت

کو ؟؟!!؟

آخه قرامون که این نبود

چرا اینجا ؟

آخه چرا اینجا ؟

چرا چشمامو بهم پس دادی ..... ؟!؟!؟!

که چیکارش کنم که چی ببینم !؟!؟!؟!؟

من شکایت دارم به کی شکایت کنم به کی بگم ؟!!؟!؟

به کی شکایت کنم آخه !

از کرخه تا راین-ابراهیم حاتمی کیا

/ 0 نظر / 14 بازدید