تهران

تهران !
من آمدم. سی سال دیرتر، سی سال پیرتر
تهران !
شهر اشغال شده، موطن! مادر!
کی بزک کرد تو را به این هیات شنیع؟
منِ پیر آمدم، نه به خود خواهی، به خونخواهی!

هزار دستان-علی حاتمی

/ 0 نظر / 12 بازدید